Produkt dnia
Wentylator szczytowy ES140 1.1kW
Wentylator szczytowy ES140 1.1kW

3 140,00 zł

2 552,85 zł

szt.
Wentylator szczytowy ES140 mieszacz 1.1kW
Wentylator szczytowy ES140 mieszacz 1.1kW

2 929,00 zł

2 381,30 zł

szt.
Wlot powietrza 1x3 mały (samozamykający) - WYPRZEDAŻ
Wlot powietrza 1x3 mały (samozamykający) - WYPRZEDAŻ

553,50 zł

450,00 zł

szt.
Wentylator modułowy Fancom IF35 M XTRA dachowy WYPRZEDAŻ!!!!
Wentylator modułowy Fancom IF35 M XTRA dachowy WYPRZEDAŻ!!!!

6 087,00 zł

4 948,78 zł

szt.
Wentylator modułowy Fancom IF50 M XTRA kominowy WYPRZEDAŻ!!!!
Wentylator modułowy Fancom IF50 M XTRA kominowy WYPRZEDAŻ!!!!

6 783,00 zł

5 514,63 zł

szt.
Wlot powietrza 1x2 duży (samootwierający) - WYPRZEDAŻ
Wlot powietrza 1x2 duży (samootwierający) - WYPRZEDAŻ

513,00 zł

417,07 zł

szt.
PROMOCJA - 2 lub więcej - Wentylatory szczytowe Gigola ES140 1.1kW
PROMOCJA - 2 lub więcej - Wentylatory szczytowe Gigola ES140 1.1kW

3 073,77 zł

2 499,00 zł

szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.sklep.hodowca.agro.pl i prowadzony jest przez Hodowca sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie, pod adresem 
  ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108924, posiadająca NIP: 5932310747 oraz REGON: 192637257 

 2. Niniejszy regulamin przeznaczony jest zarówno dla konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.

 3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.sklep.hodowca.agro.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na elektronicznym nośniku w każdej chwili.

 4. Definicje:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującymi także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną -które zawarły lub zamierzają zawrzeć umowy sprzedaży ze sprzedawcą

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 4. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 5. Sprzedawca - Hodowca sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie, pod adresem ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108924, posiadająca NIP: 5932310747 oraz REGON: 192637257

 6. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku wraz z późniejszymi zmianami

 7. Dzień roboczy – jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 8. Sklep internetowy – sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.sklep.hodowca.agro.pl

 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym, który umożliwia utworzenie konta

 10. Metody składania zamówienia – poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.sklep.hodowca.agro.pl, wysłanie wiadomości email na adres: dwelz@qv.pl, a także dla stałych Klientów telefonicznie poprzez bezpośredni kontakt z konsultantem sklepu

 11. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do wirtualnego koszyka oraz określenie warunków sprzedaży, w tym sposobu i terminu płatności za zamówienie

 12. Konto - usługa elektroniczna indywidualnie oznaczona nazwą - loginem oraz zabezpieczona hasłem wygenerowanym przez Klienta, a także zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz historia składanych przez niego zamówień

 13. Towar – produkt prezentowany w sklepie internetowym wraz z opisem 

 14. Regulamin – przedmiotowy dokument

 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą udostępnionych przez Sprzedawcę metod składania zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą

 16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego 

 17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego

 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta wraz z późniejszymi zmianami

 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

II. Usługi

 1. .W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia i newsletter.

 2. .Korzystanie z konta jest możliwe poprzez dokonanie łącznie trzech czynności

 • wypełnienie formularza rejestracji

 • kliknięcia pola „Załóż konto”

 

 1. .Usługa prowadzenia konta jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zażądać usunięcia konta poprzez przesłanie żądania drogą elektroniczną na adres: dwelz@qv.pl

 2. . Usługa elektroniczna „formularz zamówienia” świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu w chwili złożenia zamówienia.

 3. . Klient ma możliwość złożenia zamówienia bez potrzeby zakładania konta, a podany w zamówieniu adres mailowy zostanie przypisany bezpośrednio do złożonego zamówienia.

 4. . Niezależnie od wyboru metody zamówienia, przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do podania poniższych danych:

 • imię i nazwisko

 • adres 

 • adres poczty elektronicznej

 • numer telefonu komórkowego, wykorzystywany jedynie w celu realizacji zamówienia

 • wskazanie zamawianych towarów i ich ilość

 • miejsce i sposób dostawy zamówienia

 • sposób płatności

 1. . W przypadku Przedsiębiorcy niezbędne jest podanie nazwy firmy i NIP, w innym przypadku nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.

 2. . Newsletter – usługa elektroniczna w postaci przesyłania newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. 

 3. . Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem, którym posługuje się Sprzedawca to:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

 • dostęp do poczty elektronicznej

 • przeglądarka internetowa

 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi

 1. . Klient jest obowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami w poszanowaniu dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

 

III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. . Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta zgodnie z metodą składania zamówienia, który umożliwia Sprzedawca.

 2. . Zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.sklep.hodowca.agro.pl, wysłanie wiadomości email na adres: kszczepanek@qv.pl, a także dla stałych Klientów telefonicznie poprzez bezpośredni kontakt z konsultantem sklepu

 3. . Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek.

 4. . O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem zamówienia, kosztach pakowania i transportu oraz innych ewentualnych kosztach, a gdy nie można ich ustalić w trakcie składania zamówienia o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

 5. . Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie drogą mailową na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia i jednocześnie przekazuje zamówienie do realizacji.

 6. . Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 7. . Przesłanie potwierdzenia dokonania płatności Sprzedawcy drogą mailową nie gwarantuje przyśpieszenia realizacji zamówienia.

 8. . Nie ma możliwości łączenia zamówień lub kont, w których podany został inny adres mailowy.

 9. . Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką Towaru do Klienta. W celu zmiany adresu należy przesłać maila na adres: dwelz@qv.pl z odpowiednią informacją lub poprzez kontakt telefoniczny z konsultantem sklepu. 

 

IV. Sposoby i terminy płatności za Towar

 1. . Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

 • za pobraniem

 • przedpłaty na konto bankowe, którego nr otrzymuje Klient w potwierdzeniu zamówienia

 • szybkie płatności online obsługiwane przez operatora Autopay S.A. (w tym płatności online dokonywane za pomocą kart płatniczych). Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic.
 • w przypadku zamówień składanych przez szkoły i instytucje budżetowe, a także innych przedsiębiorców, możliwa jest także płatność odroczona od 7 do 14 dni liczonych od daty wystawienia faktury. Skorzystanie z tej formy płatności wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez konsultanta sklepu, przesłania e- mailem na adres dwelz@qv.pl zamówienia, a także innych dokumentów o których przesłanie może poprosić konsultant

 1. . Terminy płatności i realizacji zamówienia:

 • w przypadku wyboru przez Klienta płatności przedpłaty na konto bankowe, zobowiązany jest on do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży

 • w przypadku płatności przelewem, czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania płatności na konto sprzedawcy

 • w przypadku płatności online czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji

 • w przypadku płatności gotówką za pobraniem Klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki

 1. . W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przelewem bądź płatnością online, Sprzedawca zwróci środki w terminie 7 dni zgodnie z wybraną metodą płatności; w przypadku braku możliwości zwrotu środków w sposób wskazany powyżej, Sprzedawca wyślę na adres mailowy podany przez Klienta, prośbę o podanie nr rachunku bankowego celem dokonania zwrotu

 

V. Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. . Dostawa produktów jest dostępna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.

 2. . Dostawa produktów jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 3. . Sposoby dostawy Towaru oraz koszty dostawy produktu wskazywane są na stronie internetowej sklepu w zakładce płatności i dostawa –> czas i koszty dostawy. 

 4. . Klienci informowani są o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres mailowy. Zarejestrowany Klient ma dodatkową możliwość monitorowania stanu zamówienia po zalogowaniu się na Koncie.

 5. . Kompletowanie zamówienia trwa przeciętnie jeden dzień roboczy, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano dłuższy termin. 

 6. . W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 7. . W przypadku niedostępności Towaru w magazynie i u dostawców Sprzedawcy, Klient jest informowany za pośrednictwem poczty mailowej lub telefonicznie o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Klient ma możliwość anulowania zamówienia.

 8. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje większą ilość Towarów, z których część jest chwilowo niedostępna, Klient jest informowany o przewidywanym terminie dostawy, dostępności poszczególnych artykułów oraz zostaje poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia tj. realizacji częściowej, wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub anulowanie całego zamówienia. W przypadku realizacji częściowej, sklep pokrywa koszty kolejnych wysyłek.

 9. . Okres dostawy, w zależności od formy to 1-2 dni robocze.

 10. . Wysyłki zamówienia w sobotę są możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. 

 11. . W każdym przypadku, Sprzedawca oferuje swoje konsultacje w zakresie jak najsprawniejszego i najmniej uciążliwego wyboru sposobu dostawy.

 12. . Klient zobowiązany jest do odebrania przesyłki.

 13. . W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, po bezskutecznej próbie doręczenia jej pod wskazany przez Klienta adres, ponowna dostawa zamówienia jest możliwa tylko po wcześniejszym uiszczeniu opłaty przelewem za ponowne wysłanie zwróconego zamówienia (przedpłata na konto sklepu)

 14. . Wysłany Towar do momentu wpłaty pełnej należności jest własnością sklepu. 

 

VI. Wyłączenie rękojmi dla Przedsiębiorców

1. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

2. W wypadku Przedsiębiorcy, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą ciężary i korzyści związane z produktem oraz niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenia produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W razie przesłania produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, jest on obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Przedsiębiorca stwierdzi, że został stwierdzony ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

VII. Niezgodność Towaru z umową - Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta

1.Reklamacja powinna być zgłoszona przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w formie pisemnej wraz z dołączonym dowodem zakupu na adres: Hodowca sp. z o.o ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn.

2. Reklamacja powinna zawierać:

 • nr zamówienia 

 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji

 • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży

 • dane kontaktowe

nr rachunku bankowego

3.Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności :

 1. jego opis, rodzaj, ilośc, jakość, kompletność i funkcjonalność

 2. jego przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował

 3. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk

 4. został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać

 5. jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności, o którym mowa w ust. 1 pkt. c,d,e, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta,najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów wskazanych w ust. 1 pkt c,d,e, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

 1. zostało ono przeprowadzane przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

11.Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

12. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.

 

13. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności zgodnie z pkt. VII ust. 7 powyżej;

 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. VII ust. 9 i 11 powyżej

 3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca, próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową

 4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony uregulowanych w pkt. VII ust. 7

 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta

15. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

17.  Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

19. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VIII Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów nieobjętych gwarancją, informacja jest taka każdorazowo wskazana bezpośrednio przy Towarze.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. . Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

 

X. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

 1. . Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny.

 2. . Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

a) dla Umowy, dla której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazana przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca

b) dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy

 1. . Z możliwości odstąpienia od umowy wyłączone są Towary o krótkim terminie przydatności, inne bezpośrednio wskazane przez Sprzedawcę produkty, a także takie, które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 2. . Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentem

 3. . Celem odstąpienia od umowy, Konsument winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu w formie skanu podpisanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dwelz@qv.pl

 4. . Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy , zwrócić Sprzedawcy Towar wraz z paragonem albo innym dowodem zakupu oraz dokumentem gwarancji, jeśli był wydany.

 5. . Zwracany Towar, konsument wysyła na swój koszt.

 6. . Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy.

 7. . Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. . Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem. 

 9. . W przypadku przekroczenia przez Konsumenta terminów wskazanych powyżej lub braku zasadności zwrotu, Sprzedawca odeślę paczkę na wskazany w zamówieniu adres.

 

XII. Wyłączenia odpowiedzialności

 

 1. .Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres mail oraz hasło konta, o ile użytkownik konta nie poinformował wcześniej Sprzedawcę o możliwości wykorzystania hasła przez osobę nieuprawnioną.

 2. . Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia Klienta będącego następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 3. . Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za trudności, problemy techniczne w połączeniu ze sklepem, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

XIII. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. . Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień regulaminu jest Sprzedawca.

 2. . Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie sklepu w zakładce Polityka Prywatności.

 3. . Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane przetwarza Sprzedawca, ma prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. . Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. . Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, tj. m.in. zmiany przepisów prawa, zmiana sposobu płatności i dostaw.

 3. . O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 4. . W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta.

 

Regulamin sklepu internetowego

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym www.sklep.hodowca.agro.pl i prowadzony jest przez Hodowca sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie, pod adresem 
  ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108924, posiadająca NIP: 5932310747 oraz REGON: 192637257 

 2. Niniejszy regulamin przeznaczony jest zarówno dla konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego.

 3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.sklep.hodowca.agro.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na elektronicznym nośniku w każdej chwili.

 4. Definicje:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującymi także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną -które zawarły lub zamierzają zawrzeć umowy sprzedaży ze sprzedawcą

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 4. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 5. Sprzedawca - Hodowca sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie, pod adresem ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108924, posiadająca NIP: 5932310747 oraz REGON: 192637257

 6. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku wraz z późniejszymi zmianami

 7. Dzień roboczy – jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 8. Sklep internetowy – sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.sklep.hodowca.agro.pl

 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym, który umożliwia utworzenie konta

 10. Metody składania zamówienia – poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.sklep.hodowca.agro.pl, wysłanie wiadomości email na adres: dwelz@qv.pl, a także dla stałych Klientów telefonicznie poprzez bezpośredni kontakt z konsultantem sklepu

 11. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do wirtualnego koszyka oraz określenie warunków sprzedaży, w tym sposobu i terminu płatności za zamówienie

 12. Konto - usługa elektroniczna indywidualnie oznaczona nazwą - loginem oraz zabezpieczona hasłem wygenerowanym przez Klienta, a także zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz historia składanych przez niego zamówień

 13. Towar – produkt prezentowany w sklepie internetowym wraz z opisem 

 14. Regulamin – przedmiotowy dokument

 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą udostępnionych przez Sprzedawcę metod składania zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą

 16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego 

 17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego

 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta wraz z późniejszymi zmianami

 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

II. Usługi

 1. .W sklepie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia i newsletter.

 2. .Korzystanie z konta jest możliwe poprzez dokonanie łącznie trzech czynności

 • wypełnienie formularza rejestracji

 • kliknięcia pola „Załóż konto”

 

 1. .Usługa prowadzenia konta jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zażądać usunięcia konta poprzez przesłanie żądania drogą elektroniczną na adres: dwelz@qv.pl

 2. . Usługa elektroniczna „formularz zamówienia” świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu w chwili złożenia zamówienia.

 3. . Klient ma możliwość złożenia zamówienia bez potrzeby zakładania konta, a podany w zamówieniu adres mailowy zostanie przypisany bezpośrednio do złożonego zamówienia.

 4. . Niezależnie od wyboru metody zamówienia, przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do podania poniższych danych:

 • imię i nazwisko

 • adres 

 • adres poczty elektronicznej

 • numer telefonu komórkowego, wykorzystywany jedynie w celu realizacji zamówienia

 • wskazanie zamawianych towarów i ich ilość

 • miejsce i sposób dostawy zamówienia

 • sposób płatności

 1. . W przypadku Przedsiębiorcy niezbędne jest podanie nazwy firmy i NIP, w innym przypadku nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.

 2. . Newsletter – usługa elektroniczna w postaci przesyłania newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. 

 3. . Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem, którym posługuje się Sprzedawca to:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

 • dostęp do poczty elektronicznej

 • przeglądarka internetowa

 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi

 1. . Klient jest obowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami w poszanowaniu dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

 

III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. . Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta zgodnie z metodą składania zamówienia, który umożliwia Sprzedawca.

 2. . Zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.sklep.hodowca.agro.pl, wysłanie wiadomości email na adres: kszczepanek@qv.pl, a także dla stałych Klientów telefonicznie poprzez bezpośredni kontakt z konsultantem sklepu

 3. . Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek.

 4. . O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem zamówienia, kosztach pakowania i transportu oraz innych ewentualnych kosztach, a gdy nie można ich ustalić w trakcie składania zamówienia o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

 5. . Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie drogą mailową na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia i jednocześnie przekazuje zamówienie do realizacji.

 6. . Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 7. . Przesłanie potwierdzenia dokonania płatności Sprzedawcy drogą mailową nie gwarantuje przyśpieszenia realizacji zamówienia.

 8. . Nie ma możliwości łączenia zamówień lub kont, w których podany został inny adres mailowy.

 9. . Ewentualna zmiana adresu dostawy możliwa jest wyłącznie przed wysyłką Towaru do Klienta. W celu zmiany adresu należy przesłać maila na adres: dwelz@qv.pl z odpowiednią informacją lub poprzez kontakt telefoniczny z konsultantem sklepu. 

 

IV. Sposoby i terminy płatności za Towar

 1. . Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży:

 • za pobraniem

 • przedpłaty na konto bankowe, którego nr otrzymuje Klient w potwierdzeniu zamówienia

 • w przypadku zamówień składanych przez szkoły i instytucje budżetowe, a także innych przedsiębiorców, możliwa jest także płatność odroczona od 7 do 14 dni liczonych od daty wystawienia faktury. Skorzystanie z tej formy płatności wymaga wcześniejszego zatwierdzenia przez konsultanta sklepu, przesłania e- mailem na adres dwelz@qv.pl zamówienia, a także innych dokumentów o których przesłanie może poprosić konsultant

 1. . Terminy płatności i realizacji zamówienia:

 • w przypadku wyboru przez Klienta płatności przedpłaty na konto bankowe, zobowiązany jest on do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży

 • w przypadku płatności przelewem, czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania płatności na konto sprzedawcy

 • w przypadku płatności online czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji

 • w przypadku płatności gotówką za pobraniem Klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki

 1. . W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przelewem bądź płatnością online, Sprzedawca zwróci środki w terminie 7 dni zgodnie z wybraną metodą płatności; w przypadku braku możliwości zwrotu środków w sposób wskazany powyżej, Sprzedawca wyślę na adres mailowy podany przez Klienta, prośbę o podanie nr rachunku bankowego celem dokonania zwrotu

 

V. Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. . Dostawa produktów jest dostępna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.

 2. . Dostawa produktów jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 3. . Sposoby dostawy Towaru oraz koszty dostawy produktu wskazywane są na stronie internetowej sklepu w zakładce płatności i dostawa –> czas i koszty dostawy. 

 4. . Klienci informowani są o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres mailowy. Zarejestrowany Klient ma dodatkową możliwość monitorowania stanu zamówienia po zalogowaniu się na Koncie.

 5. . Kompletowanie zamówienia trwa przeciętnie jeden dzień roboczy, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano dłuższy termin. 

 6. . W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 7. . W przypadku niedostępności Towaru w magazynie i u dostawców Sprzedawcy, Klient jest informowany za pośrednictwem poczty mailowej lub telefonicznie o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Klient ma możliwość anulowania zamówienia.

 8. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje większą ilość Towarów, z których część jest chwilowo niedostępna, Klient jest informowany o przewidywanym terminie dostawy, dostępności poszczególnych artykułów oraz zostaje poproszony o podjęcie decyzji o sposobie realizacji zamówienia tj. realizacji częściowej, wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub anulowanie całego zamówienia. W przypadku realizacji częściowej, sklep pokrywa koszty kolejnych wysyłek.

 9. . Okres dostawy, w zależności od formy to 1-2 dni robocze.

 10. . Wysyłki zamówienia w sobotę są możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu. 

 11. . W każdym przypadku, Sprzedawca oferuje swoje konsultacje w zakresie jak najsprawniejszego i najmniej uciążliwego wyboru sposobu dostawy.

 12. . Klient zobowiązany jest do odebrania przesyłki.

 13. . W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, po bezskutecznej próbie doręczenia jej pod wskazany przez Klienta adres, ponowna dostawa zamówienia jest możliwa tylko po wcześniejszym uiszczeniu opłaty przelewem za ponowne wysłanie zwróconego zamówienia (przedpłata na konto sklepu)

 14. . Wysłany Towar do momentu wpłaty pełnej należności jest własnością sklepu. 

 

VI. Wyłączenie rękojmi dla Przedsiębiorców

1. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

2. W wypadku Przedsiębiorcy, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą ciężary i korzyści związane z produktem oraz niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenia produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. W razie przesłania produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, jest on obowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Przedsiębiorca stwierdzi, że został stwierdzony ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

VII. Niezgodność Towaru z umową - Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta

1.Reklamacja powinna być zgłoszona przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta w formie pisemnej wraz z dołączonym dowodem zakupu na adres: Hodowca sp. z o.o ul. Starogardzka 70, 83-010 Straszyn.

2. Reklamacja powinna zawierać:

 • nr zamówienia 

 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji

 • żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży

 • dane kontaktowe

nr rachunku bankowego

3.Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności :

 1. jego opis, rodzaj, ilośc, jakość, kompletność i funkcjonalność

 2. jego przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował

 3. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk

 4. został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać

 5. jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności, o którym mowa w ust. 1 pkt. c,d,e, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta,najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów wskazanych w ust. 1 pkt c,d,e, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

 1. zostało ono przeprowadzane przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

11.Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

12. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.

 

13. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności zgodnie z pkt. VII ust. 7 powyżej;

 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. VII ust. 9 i 11 powyżej

 3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca, próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową

 4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony uregulowanych w pkt. VII ust. 7

 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta

15. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

17.  Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

19. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VIII Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów nieobjętych gwarancją, informacja jest taka każdorazowo wskazana bezpośrednio przy Towarze.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. . Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

 

X. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 

 1. . Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny.

 2. . Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

a) dla Umowy, dla której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazana przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca

b) dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy

 1. . Z możliwości odstąpienia od umowy wyłączone są Towary o krótkim terminie przydatności, inne bezpośrednio wskazane przez Sprzedawcę produkty, a także takie, które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 2. . Prawo odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentem

 3. . Celem odstąpienia od umowy, Konsument winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu w formie skanu podpisanego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dwelz@qv.pl

 4. . Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy , zwrócić Sprzedawcy Towar wraz z paragonem albo innym dowodem zakupu oraz dokumentem gwarancji, jeśli był wydany.

 5. . Zwracany Towar, konsument wysyła na swój koszt.

 6. . Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy.

 7. . Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. . Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem. 

 9. . W przypadku przekroczenia przez Konsumenta terminów wskazanych powyżej lub braku zasadności zwrotu, Sprzedawca odeślę paczkę na wskazany w zamówieniu adres.

 

XII. Wyłączenia odpowiedzialności

 

 1. .Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia złożone przez osoby trzecie wykorzystujące adres mail oraz hasło konta, o ile użytkownik konta nie poinformował wcześniej Sprzedawcę o możliwości wykorzystania hasła przez osobę nieuprawnioną.

 2. . Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia Klienta będącego następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 3. . Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za trudności, problemy techniczne w połączeniu ze sklepem, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

XIII. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. . Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień regulaminu jest Sprzedawca.

 2. . Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie sklepu w zakładce Polityka Prywatności.

 3. . Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane przetwarza Sprzedawca, ma prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. . Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. . Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, tj. m.in. zmiany przepisów prawa, zmiana sposobu płatności i dostaw.

 3. . O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 4. . W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawach konsumenta.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl